1. வீடு
 2. >
 3. சிங்கப்பூர் மலேசியா 4D கட்டுரைகள்
 4. >
 5. Perdana 4D Result: Latest Winning Numbers and Jackpot Prizes Revealed

Perdana 4D Result: Latest Winning Numbers and Jackpot Prizes Revealed

Posted on : 16-05-2023 | By : 4டி மாஸ்டர் | இதில்: சிங்கப்பூர் மலேசியா 4D கட்டுரைகள்

0

Perdana 4D is a popular lottery game in Malaysia that offers players a chance to win big prizes. The game is known for its exciting gameplay and the possibility of winning a life-changing amount of money. The Perdana 4D result is eagerly awaited by players, as it determines the winners of the game.

The Perdana 4D result is announced regularly, and players can check the results online to see if they have won. The game offers multiple prizes, including the first, second, and third prize, as well as special and consolation prizes. The Perdana 4D result is also available on various online lottery platforms, making it easy for players to check the results from the comfort of their homes. Overall, Perdana 4D is a game that has captured the attention of many lottery enthusiasts in Malaysia, and the Perdana 4D result is eagerly awaited by players every day.

Perdana 4D Lottery Result

Perdana 4D is a popular lottery game in Malaysia that offers exciting prizes to its players. It is one of the most trusted and reliable lottery games in Malaysia, offering players a chance to win big prizes through its daily draws. In this section, we will discuss the various aspects of Perdana 4D, including the live results, past results, and the different types of lottery games offered by Perdana 4D.

Live Results and Past Results

Perdana 4D offers live results of its daily draws, which are updated on its website and mobile app. Players can also check the past results of Perdana 4D to analyze the patterns and trends of the winning numbers. The live results show the 1st, 2nd, and 3rd prize winners, as well as the special and consolation prize winners.

Lottery Games and Contact Information

Perdana 4D offers a variety of lottery games, including 4D, 5D, and 6D. Players can also play other lottery games like Magnum, Toto, Sabah, Sandakan, and Sarawak. Perdana 4D also offers a mobile app for players to download and play their favorite lottery games. In addition, Perdana 4D provides an API widget for small bets and offers contact information for any queries or concerns.

In conclusion, Perdana 4D is a popular and reliable lottery game in Malaysia, offering exciting prizes to its players. With its live results, past results, and various lottery games, Perdana 4D is a great platform for players who want to try their luck in the world of lottery games.

Free Premium 4D Predictions – Free for 7 day

 • 4D & Toto மூலம் வெற்றி பெறத் தொடங்குங்கள்!

  20% தள்ளுபடி அனைத்து 4D மற்றும் ToTo உறுப்பினர் (குறைந்த நேரம்)

  கீழே உள்ள பொத்தானைக் கிளிக் செய்யும் போது 20% தள்ளுபடிகள் தானாகவே பொருந்தும், கூப்பன் குறியீடு தேவையில்லை.

   


   

  மாற்றாக, Facebook / Google / Yahoo / Linkedin மூலம் உள்நுழைய 7 நாள் இலவச பிரீமியம் உறுப்பினர் மற்றும் இலவச 4D மின்புத்தகம்
  “சிங்கப்பூர் 4டி வெற்றிக்கான 14 ரகசியங்கள் அம்பலமானது!