1. வீடு
 2. >
 3. வெஸ்ட் மை முடிவுகள்

SportToto 4D Results on 14/04/2024

Posted on : 15-04-2024 | By : 4டி மாஸ்டர் | இதில்: வெஸ்ட் மை முடிவுகள்

0

SportToto Results on 14/04/2024 (14 April, 2024)
Draw No: 5788/24 14/04/2024 [Sun]
1வது பரிசு 3241
2வது பரிசு 0688
3வது பரிசு 8128

தொடக்க பரிசுகள்
9466 9063
9789 6060
4605 6308
1287 – – – –
5059 – – – –
1305 0521
– – – –
ஆறுதல் பரிசுகள்
7607 3507
8184 1157
1779 3170
4175 0215
5281 7830

Damacai 4D Results on 14/04/2024

Posted on : 15-04-2024 | By : 4டி மாஸ்டர் | இதில்: வெஸ்ட் மை முடிவுகள்

0

Damacai 1+3D Results on 14/04/2024 (14 April, 2024)
Draw No: 5735/24 14/04/2024 [Sun]
1வது பரிசு 5640
2வது பரிசு 9356
3வது பரிசு 2417

தொடக்க பரிசுகள்
3314 1823
7250 6085
5337 7269
6692 3695
7909 5319

ஆறுதல் பரிசுகள்
5439 4176
2032 2809
0060 6868
1490 9664
8855 0369

SportToto 4D Results on 13/04/2024

Posted on : 13-04-2024 | By : 4டி மாஸ்டர் | இதில்: வெஸ்ட் மை முடிவுகள்

0

SportToto Results on 13/04/2024 (13 April, 2024)
Draw No: 5787/24 13/04/2024 [Sat]
1வது பரிசு 2035
2வது பரிசு 4016
3வது பரிசு 8519

தொடக்க பரிசுகள்
5392 – – – –
6127 4325
5227 9991
– – – – – – – –
9053 6485
8721 8243
5868
ஆறுதல் பரிசுகள்
8355 2078
6617 8004
2182 1642
4079 6993
2071 1122

Damacai 4D Results on 13/04/2024

Posted on : 13-04-2024 | By : 4டி மாஸ்டர் | இதில்: வெஸ்ட் மை முடிவுகள்

0

Damacai 1+3D Results on 13/04/2024 (13 April, 2024)
Draw No: 5734/24 13/04/2024 [Sat]
1வது பரிசு 8117
2வது பரிசு 8323
3வது பரிசு 7756

தொடக்க பரிசுகள்
8896 4859
9774 9201
0118 5298
7940 8383
9916 3409

ஆறுதல் பரிசுகள்
4846 0419
8064 1816
5830 7159
8585 5568
5848 1491

SportToto 4D Results on 10/04/2024

Posted on : 11-04-2024 | By : 4டி மாஸ்டர் | இதில்: வெஸ்ட் மை முடிவுகள்

0

SportToto Results on 10/04/2024 (10 April, 2024)
Draw No: 5786/24 10/04/2024 [Wed]
1வது பரிசு 8467
2வது பரிசு 4085
3வது பரிசு 8282

தொடக்க பரிசுகள்
0001 – – – –
5392 4597
1274 3970
– – – – 4169
6652 – – – –
4385 4303
9451
ஆறுதல் பரிசுகள்
4469 3163
8897 6210
9013 1249
6775 6581
2557 0072

Damacai 4D Results on 10/04/2024

Posted on : 11-04-2024 | By : 4டி மாஸ்டர் | இதில்: வெஸ்ட் மை முடிவுகள்

0

Damacai 1+3D Results on 10/04/2024 (10 April, 2024)
Draw No: 5733/24 10/04/2024 [Wed]
1வது பரிசு 2140
2வது பரிசு 0133
3வது பரிசு 1903

தொடக்க பரிசுகள்
6576 4026
9588 6490
9209 3824
3443 1380
0278 8188

ஆறுதல் பரிசுகள்
2762 5895
5728 5688
0032 3990
6023 7309
4223 5970

SportToto 4D Results on 07/04/2024

Posted on : 08-04-2024 | By : 4டி மாஸ்டர் | இதில்: வெஸ்ட் மை முடிவுகள்

0

SportToto Results on 07/04/2024 (07 April, 2024)
Draw No: 5785/24 07/04/2024 [Sun]
1வது பரிசு 0766
2வது பரிசு 4498
3வது பரிசு 6560

தொடக்க பரிசுகள்
6915 5849
– – – – 6077
2668 7615
6999 7496
– – – – – – – –
2155 4792
5365
ஆறுதல் பரிசுகள்
6530 8306
9341 8038
8042 6965
7429 4898
1167 4661

Damacai 4D Results on 07/04/2024

Posted on : 08-04-2024 | By : 4டி மாஸ்டர் | இதில்: வெஸ்ட் மை முடிவுகள்

0

Damacai 1+3D Results on 07/04/2024 (07 April, 2024)
Draw No: 5732/24 07/04/2024 [Sun]
1வது பரிசு 3374
2வது பரிசு 3330
3வது பரிசு 9506

தொடக்க பரிசுகள்
5522 5987
9555 8713
4835 9484
2581 4277
2292 7081

ஆறுதல் பரிசுகள்
2667 7608
4531 3082
9073 4201
1768 3289
0952 7116

 • 4D & Toto மூலம் வெற்றி பெறத் தொடங்குங்கள்!

  20% தள்ளுபடி அனைத்து 4D மற்றும் ToTo உறுப்பினர் (குறைந்த நேரம்)

  கீழே உள்ள பொத்தானைக் கிளிக் செய்யும் போது 20% தள்ளுபடிகள் தானாகவே பொருந்தும், கூப்பன் குறியீடு தேவையில்லை.

   


   

  மாற்றாக, Facebook / Google / Yahoo / Linkedin மூலம் உள்நுழைய 7 நாள் இலவச பிரீமியம் உறுப்பினர் மற்றும் இலவச 4D மின்புத்தகம்
  “சிங்கப்பூர் 4டி வெற்றிக்கான 14 ரகசியங்கள் அம்பலமானது!