1. အိမ်
 2. >
 3. 4D နံပါတ်များအနိုင်ရ
 4. >
 5. 2014 ခုနှစ်အတွက် 4DinSingapore မှ ခန့်မှန်းထားသော Malaysia 4D နံပါတ်များ အနိုင်ရခြင်း။

2014 ခုနှစ်အတွက် 4DinSingapore မှ ခန့်မှန်းထားသော Malaysia 4D နံပါတ်များ အနိုင်ရခြင်း။

14-05-2015 | တွင်တင်ခဲ့သည်။ : 4D မာစတာ | တွင် : 4D နံပါတ်များအနိုင်ရ

0

Malaysia Magnum 4D အတွက် 2014 အတွက် 4D နံပါတ်များအနိုင်ရရှိခြင်း။

31 ဒီဇင်ဘာ 2014 – 0456 Wins System 4506 (ဒုတိယဆု) – ပလက်တီနမ် ခန့်မှန်းချက်
31 ဒီဇင်ဘာ 2014 – 0456 Wins System 4506 (2nd Prize) – Platinum Prediction (TP 3D)
27 ဒီဇင်ဘာ 2014 – 0579 Wins System 5709 (အထူးဆု) – Platinum Prediction (TP 3D)
24 ဒီဇင်ဘာ 2014 – 1679 Wins System 6197 (နှစ်သိမ့်ဆု) – Platinum Prediction (TP 3D)
21 ဒီဇင်ဘာ 2014 – 2456 Wins System 4562 (ပထမဆု) – ငွေကြိုခန့်မှန်းချက်
21 ဒီဇင်ဘာ 2014 – 0245 Wins System 2045 (အထူးဆု) – ငွေကြိုခန့်မှန်းချက်
21 ဒီဇင်ဘာ 2014 – 0458 Wins System 0845 (နှစ်သိမ့်ဆု) – ငွေကြိုခန့်မှန်းချက်
20 ဒီဇင်ဘာ 2014 – 0138 Wins System 0831 (အထူးဆု) – ငွေကြိုခန့်မှန်းချက်
10 ဒီဇင်ဘာ 2014 – 3579 Wins System 7593 (အထူးဆု) – Platinum Prediction (TP 3D)
10 ဒီဇင်ဘာ 2014 – 3479 Wins System 3947 (နှစ်သိမ့်ဆု) – ပလက်တီနမ် ခန့်မှန်းချက်
7 ဒီဇင်ဘာ 2014 – 0145 Wins System 4051 (အထူးဆု) – ပလက်တီနမ် ခန့်မှန်းချက်
7 ဒီဇင်ဘာ 2014 – 0239 Wins System 2309 (အထူးဆု) – ငွေကြိုခန့်မှန်းချက်
7 ဒီဇင်ဘာ 2014 – 1678 Wins System 1678 (နှစ်သိမ့်ဆု) – Platinum Prediction (TP 3D)
6 ဒီဇင်ဘာ 2014 – 5302 တိုက်ရိုက်အနိုင်ရ 5302 (အထူးဆု) – ရွှေကြိုတင်ခန့်မှန်းချက်
6 ဒီဇင်ဘာ 2014 – 0235 Wins System 5302 (အထူးဆု) – ငွေကြိုခန့်မှန်းချက်
6 ဒီဇင်ဘာ 2014 – 0278 Wins System 8072 (နှစ်သိမ့်ဆု) – Platinum Prediction (TP 3D)
3 ဒီဇင်ဘာ 2014 – 1378 Wins System 7318 (နှစ်သိမ့်ဆု) – ပလက်တီနမ် ခန့်မှန်းချက်
30 နိုဝင်ဘာ 2014 – 4679 Wins System 6479 (ဒုတိယဆု) – ပလက်တီနမ် ခန့်မှန်းချက်
30 နိုဝင်ဘာ 2014 – 1679 Wins System 7916 (အထူးဆု) – Platinum Prediction (TP 3D)
30 နိုဝင်ဘာ 2014 – 1269 Wins System 6291 (နှစ်သိမ့်ဆု) – Platinum Prediction (TP 3D)
29 နိုဝင်ဘာ 2014 – 2478 Wins System 7248 (Starter Prize) – Platinum Prediction (TP 3D)
29 နိုဝင်ဘာ 2014 – 1378 Wins System 3781 (နှစ်သိမ့်ဆု) – ငွေကြိုခန့်မှန်းချက်
26 နိုဝင်ဘာ 2014 – 3627 တိုက်ရိုက်အနိုင်ရ 3627 (ပထမဆု) – ရွှေကြိုတင်ခန့်မှန်းချက်
26 နိုဝင်ဘာ 2014 – 2367Wins System 3627 (ပထမဆု) – ငွေကြိုခန့်မှန်းချက်
26 နိုဝင်ဘာ 2014 – 0579 စနစ် 9057 (နှစ်သိမ့်ဆု) – ငွေရောင် ခန့်မှန်းချက်
23 နိုဝင်ဘာ 2014 – 1479 Wins System 1749 (အထူးဆု) – ငွေကြိုခန့်မှန်းချက်
22 နိုဝင်ဘာ 2014 – 1689 Wins System 1896 (အထူးဆု) – ငွေကြိုခန့်မှန်းချက်
19 နိုဝင်ဘာ 2014 – 1678 Wins System 1687 (ပထမဆု) – ငွေကြိုခန့်မှန်းချက်
19 နိုဝင်ဘာ 2014 – 0564 တိုက်ရိုက်အနိုင်ရ 0564 (အထူးဆု) – ရွှေကြိုတင်ခန့်မှန်းချက်
19 နိုဝင်ဘာ 2014 – 0456 Wins System 0564 (အထူးဆု) – ငွေကြိုခန့်မှန်းချက်
19 နိုဝင်ဘာ 2014 – 1236 Wins System 6123 (အထူးဆု) – အခမဲ့ ခန့်မှန်းချက်
16 နိုဝင်ဘာ 2014 – 6157 တိုက်ရိုက်အနိုင်ရ 6157 (ဒုတိယဆု) – ရွှေကြိုတင်ခန့်မှန်းချက်
16 နိုဝင်ဘာ 2014 – 5746 တိုက်ရိုက် 5746 (နှစ်သိမ့်ဆု) – ပလက်တီနမ် ခန့်မှန်းချက်
16 နိုဝင်ဘာ 2014 – 1567 Wins System 6157 (ဒုတိယဆု) – ငွေကြိုခန့်မှန်းချက်
16 နိုဝင်ဘာ 2014 – 2678 Wins System 7862 (အထူးဆု) – ပလက်တီနမ် ခန့်မှန်းချက်
16 နိုဝင်ဘာ 2014 – 1679 Wins System 9671 (အထူးဆု) – ငွေကြိုခန့်မှန်းချက်
16 နိုဝင်ဘာ 2014 – 4567 စနစ် 5746 (နှစ်သိမ့်ဆု) – ပလက်တီနမ် ခန့်မှန်းချက်
15 နိုဝင်ဘာ 2014 – 2346 Wins System 6432 (အထူးဆု) – Platinum Prediction (TP 3D)
15 နိုဝင်ဘာ 2014 – 1249 Wins System 2194 (အထူးဆု) – ငွေကြိုခန့်မှန်းချက်
15 နိုဝင်ဘာ 2014 – 2349 Wins System 4932 (နှစ်သိမ့်ဆု) – Platinum Prediction (TP 3D)
12 နိုဝင်ဘာ 2014 – 4789 Wins System 8749 (ပထမဆု) – ငွေကြိုခန့်မှန်းချက်
12 နိုဝင်ဘာ 2014 – 8924 တိုက်ရိုက် 8924 (နှစ်သိမ့်ဆု) – ငွေရောင် ခန့်မှန်းချက်
12 နိုဝင်ဘာ 2014 – 1569 Wins System 1659 (အထူးဆု) – ငွေကြိုခန့်မှန်းချက်
12 နိုဝင်ဘာ 2014 – 2489 အနိုင်ရစနစ် 8924 (နှစ်သိမ့်ဆု) – ငွေကြိုခန့်မှန်းချက်
12 နိုဝင်ဘာ 2014 – 4679 အနိုင်ရစနစ် 4769 (နှစ်သိမ့်ဆု) – ငွေကြိုခန့်မှန်းချက်
9 နိုဝင်ဘာ 2014 – 1289 Wins System 2918 (အထူးဆု) – ငွေကြိုခန့်မှန်းချက်
8 နိုဝင်ဘာ 2014 – 4762 Direct 4762 (နှစ်သိမ့်ဆု) – ပလက်တီနမ် ခန့်မှန်းချက်
8 နိုဝင်ဘာ 2014 – 2467 Wins System 4276 (အထူးဆု) – ပလက်တီနမ် ခန့်မှန်းချက်
8 နိုဝင်ဘာ 2014 – 0148 Wins System 8041 (အထူးဆု) – Platinum Prediction (TP 3D)
8 နိုဝင်ဘာ 2014 – 3589 Wins System 5389 (အထူးဆု) – Platinum Prediction (TP 3D)
8 နိုဝင်ဘာ 2014 – 2467 Wins System 4762 (နှစ်သိမ့်ဆု) – ပလက်တီနမ် ခန့်မှန်းချက်
8 နိုဝင်ဘာ 2014 – 3467 Wins System 7436 (နှစ်သိမ့်ဆု) – ငွေကြိုခန့်မှန်းချက်
5 နိုဝင်ဘာ 2014 – 2394 တိုက်ရိုက်အနိုင်ရ 2394 (အထူးဆု) – ရွှေကြိုတင်ခန့်မှန်းချက်
5 နိုဝင်ဘာ 2014 – 2349 Wins System 2394 (အထူးဆု) – ငွေကြိုခန့်မှန်းချက်
5 နိုဝင်ဘာ 2014 – 0236 Wins System 2603 (အထူးဆု) – ငွေကြိုခန့်မှန်းချက်

တိုက်ရိုက် 4d နံပါတ် / စနစ် 4d နံပါတ်ကို အနိုင်ရရှိရန် စတင်ရန် စိတ်ဝင်စားပါ။ $2000 အထိ 1st ဆုရရှိရန် အလားအလာရှိပါသလား။

ယခု စာရင်းသွင်းရန် အောက်ပါခလုတ်ကို နှိပ်ပါ။

အခမဲ့ ၁ အကောင့်ဖွင့်ခြင်း ၁


အခမဲ့ Ebook "စင်္ကာပူ 4D အနိုင်ရရန် လျှို့ဝှက်ချက် 14 ခု ထုတ်ဖော်ခဲ့သည်။" သင်စာရင်းသွင်းသောအခါ!
4 ရက် အခမဲ့ ခန့်မှန်းစမ်းသပ်မှု
ခရက်ဒစ်ကတ် မလိုအပ်ပါ။

Free Premium 4D Predictions – Free for 7 day

 • 4D & Toto ဖြင့် စတင်အနိုင်ရရှိလိုက်ပါ။

  4D နှင့် ToTo အဖွဲ့ဝင်ခြင်း (အချိန်ကန့်သတ်ချက်) အားလုံးကို 20% လျှော့စျေး

  20% လျှော့စျေးများသည် အောက်ဖော်ပြပါခလုတ်ကို နှိပ်လိုက်သည့်အခါ၊ ကူပွန်ကုဒ်မလိုအပ်ပါ။

   


   

  တနည်းအားဖြင့် Facebook / Google / Yahoo / Linkedin ဖြင့် 7 ရက်အခမဲ့ ပရီမီယံအဖွဲ့ဝင်ခြင်းနှင့် 4D Ebook အခမဲ့ဝင်ရောက်ပါ။
  "စင်ကာပူ 4D ကိုအနိုင်ရရန် လျှို့ဝှက်ချက် 14 ခု ထုတ်ဖော်ခဲ့သည်။